RAPID – REGIONALNY AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACJI I DOŚWIADCZEŃ

Projekt jest dedykowaną ofertą usług doradczych i wsparcia grantowego dla podmiotów z województwa łódzkiego funkcjonujących na rynku krócej niż 24 miesiące.

Projektem mogą zostać objęte podmioty, które poszukują rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego opartego na innowacjach.

Projekt obejmuje etap pilotażu świadczenia nowych, specjalistycznych usług na rzecz start-upów w odpowiedzi na przeprowadzoną analizę potrzeb.

Do usług doradczych przygotowanych w ramach projektu należą:

 1. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. Opracowanie indywidualnego planu marketingowego i komunikacji,
 3. Opracowanie modelu finansowego,
 4. Ocena możliwości znalezienia inwestora, zainteresowanego wejściem kapitałowym w rozwój przedsięwzięcia,
 5. Kształtowanie i wprowadzanie produktu na rynek.

Najbardziej obiecujące pomysły biznesowe będą mogły uzyskać wsparcie grantowe monitorowane w ramach opracowanego wspólnie z doradcami programu akceleracji RAPID.

Chcemy wspierać nowe, innowacyjne pomysły i przedsiębiorstwa w procesach przyśpieszających ich rozwój oraz zapewniać sektorowi MŚP łatwy dostęp do wysokiej jakości świadczonych według najlepszych standardów działania, specjalistycznych, zindywidualizowanych do potrzeb start-up usług doradczych.

Realizowane przez ŁDB Sp. z o.o. w ramach projektu usługi doradcze nakierowane będą również na wsparcie we wdrażaniu innowacji i współpracy biznesu ze światem nauki.


WARTOŚĆ OGÓŁEM PROJEKTU W ZŁ  10 496 206,20

KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W ZŁ 10 439 709,20

KWOTA DOFINANSOWANIA W ZŁ 9 917 460,82


            Cel szczegółowy:

 1.             wykreowania i świadczenia na wysokim i profesjonalnym poziomie nowych specjalistycznych usług dla biznesu;
 2.             standaryzacji świadczonych przez beneficjenta usług;
 3.             zapewnienie dostępu sektorowi MŚP do usług specjalistycznych, w tym doradczo - szkoleniowych o charakterze kompleksowym, wynikających z analizy potrzeb;
 4.             promocja przedsiębiorczości oraz rozpowszechnianie informacji o potrzebie rozwoju firm innowacyjnych;
 5.             pobudzanie przedsiębiorczości poprzez poprawę oraz zapewnienie kompleksowych usług doradczo – szkoleniowych zarówno na etapie uruchamiania jak i prowadzenia działalności gospodarczej;
 6.             budowanie postaw proinnowacyjnych poprzez prowadzenie działań informacyjno–promocyjnych mających na celu rozpowszechnianie wiedzy o ofercie jednostek naukowych funkcjonujących w kluczowych specjalizacjach regionu;
 7.             wspieranie inteligentnych specjalizacji regionalnych.